НАШАТА РАБОТА

ourwork_900x336

 

Постигането на стандартите за почти нулево-енергийни сгради в европейски мащаб, както при новите сгради, така и при сградното обновяване, ще бъде едно от основните предизвикателства пред строителния сектор в изпълнение на енергийните и климатичните цели на Европа за 2030 г. Насърчаването на висококачественото обновяване, съчетано с с ефективни подходи за управление на проектите, както и засиленото възприемане на тези подходи, е от съществено значение. 

ФОКУС ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ

outPHit преодолява несъответствията между научните изследвания и практиката и преодолява бариерите пред по-широкото навлизане на качественото дълбоко обновяване чрез:

  • КОМБИНИРАНЕ на приложението на готови сградни елементи с висока ефективност с оптимизирането на строителните процесите 
  • ПОДКРЕПА за производителите на строителни компоненти за усъвършенстване на техните продукти за дълбоко обновяване до стандарта EnerPHit
  • РАЗРАБОТВАНЕ на системи за сертифициране на цялостно сградно обновяване, както и инструменти и ръководства за управление на процесите
  • ПРИЛАГАНЕ на опростени схеми за контрол на качеството в етапа на проектиране 
  • РАЗРАБОТВАНЕ на бизнес модел за обслужване на едно гише за дълбоко обновяване чрез сътрудничество с местни изпълнители
  • ПОВИШАВАНЕ на пазарното търсенето чрез включване на заинтересованите страни и популяризирането на резултатите от проекта 
  • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ на резултатите в цяла Европа посредством информационни материали, обучения и семинари за повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет

Проектният екип, участващ в проекта outPHit, повишава осведомеността относно фабрично произведените компоненти за обновяване и оптимизацията на процесите и подкрепя реални проекти за обновяване в цяла Европа. Партньорите в outPHit ще предлагат консултации и контрол на качеството във всички седем партниращи държави, за да гарантират резултатите от проектите според амбициозните изисквания на стандарта за сградно обновяване EnerPHit основани на принципите на Пасивната къща.