Дълбоки обновявания

 

 

по-бързо и по-евтино

За да бъде в съответствие с международните климатични цели, европейският сграден фонд трябва да бъде неутрален по отношение на климата до 2050 г., но настоящият обхват на обновяването не е достатъчно висок, за да се постигне това. Има спешна нужда от бързо и ефективно обновяване на нашите сгради, зада се даде така необходимият тласък на темповете на обновяване в Европа. За целта са необходими решения за обновяване, които да са по-лесни за изпълнение и по-рентабилни. През годините като отговор на това предизвикателство са разработени разнообразни подходи за обновяване, които използват модулни елементи и оптимизират процеса на традиционните обновявания.

 

качеството е ключово

В стремежа за ускоряване на темповете на сградно обновяване от ключово значение е да запазим фокус върху енергийните характеристики и качеството на проектиране и изпълнение. Това е важно за всички, които живеят и работят в обновените сгради, тъй като от това зависят комфортът, здравословните условия в помещенията, текущите разходи за енергия и уязвимостта към енергийна бедност. Също така е от решаващо значение да се избягва “ефектът на заключване”, тъй като дългият жизнен цикъл на мерките означава, че, ако проектите не се изпълнят правилно от самото начало, потенциалът за спестяване на енергия ще бъде "заключен" за бъдещите поколения,. Когато обновяваме, нека го правим както трябва. За това ще ни помогне стандартът EnerPHit.

Готови за бъдещето

Чрез интегриране на качеството на пасивната къща с подходи, които намаляват сложността и увеличават скоростта на обновяването, ние достигаме до климатично неутрални сгради, основащи се на принципа за ефективност на първо място. Това изисква обновяванията наистина да отговарят на изискванията на бъдещето - както по мащаб, така и по отношение на качеството, необходимо за справяне с климатичните промени. Точно в това се крие силата на outPHit.