Реални проекти

https://outphit.eu/media/filer_public/5e/56/5e566025-8937-4f56-93ae-0244108c09e4/outphit_d51_casestduylist.pdf

По време на проекта outPHit, редица реални проекти ще предоставят доказателства за ефекта от практическото приложение на концепцията в цяла Европа. Без да са изключени други типове сгради, фокусът ще се съсредоточи главно върху многофамилните жилищни сгради, тъй като при тях нуждата от нови решения, които притесняват обитателите възможно най-малко, е най-голяма. 

Индивидуалните проекти за сградно обновяване ще вземат предвид и ефектите върху климата, заетостта и местните строителни практики, със специален акцент върху качеството, осигурено от стандарта EnerPHit за обновяване в съответствие с принципите на Пасивната къща. Общото между всички реални проекти, обаче, ще бъде фокусът върху модулни системи с висока степен на предварително сглобяване, както и върху оптимизирането на процесите в трациионото обновяване, за да се съкрати времето за изпълнение и да се намали рискът от грешки.

Всяко проучване на конкретен случай на outPHit се наблюдава по отношение на потреблението на енергия, топлинния комфорт и качеството на въздуха както преди, така и след модернизацията съгласно стандартизирани, опростени протоколи, разработени за тази цел.

Пълен списък на казусите на английски език (pdf)
Очаквайте повече информация за конкретни случаи!

Case Studies